Register voor verzameling van gewone persoonsgegevens van Zwemvereniging Groesbeek in het kader van de wet AVG (versie 23-05-2018)

- De volgende gegevens van onze leden worden verzameld in het kader van ledenadministratie en voor het innen van de contributie: naam, geboortedatum adres, woonplaats, bankgegevens, email, telefoonnummer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens de KNZB, en niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Ze staan opgeslagen in de ledenadministratielijst waar de penningmeester en secretaris toegang tot hebben en worden verwijderd uit deze lijst zodra het lidmaatschap is beëindigd.

- Bovenstaande gegevens van leden worden vastgelegd op het inschrijfformulier. Dit door de leden (of hun ouders bij kinderen tot 16 jaar) ondertekende formulier wordt bewaard tot 2 jaar na uitschrijving

- Zwemvereniging Groesbeek is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse ZwemBond (KNZB). Dit betekent dat naam, geboortedatum, adres en woonplaats van alle leden wordt gedeeld met de KNZB via het verwerkingsprogramma SportLink. Ook voor deze gegevensuitwisseling heeft KNZB een privacycontract opgesteld dat door beide partijen ondertekend is.

- Alle trainers en hulptrainers ondertekenen een vrijwilligerscontract. Dit contract wordt als hardcopy centraal bewaard tot 2 jaar na beeindigen van de werkzaamheden   - Financiële gegevens worden conform de wettelijk verplichte termijn van 7 jaar bewaard.

- Vernietiging van hardcopy gegevens vindt plaats door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.

- Vorderingen van individuele leden worden bijgehouden op formulieren die als hard copy, samen met de presentielijst worden bewaard in een afgesloten ruimte. Op deze formulieren staan geen andere persoonsgegevens dan de voornaam vermeld. Alleen de trainers hebben toegang tot deze informatie.

- Vorderingen van wedstrijdzwemmers worden verzameld en vastgelegd door het wedstrijdsecretariaat en gedeeld met de trainers en de ouders van de wedstrijdzwemmers   - de beveiliging van hardcopy gegevens vindt plaats door deze in een afgesloten ruimte te bewaren

- elektronische gegevens worden bewaard op beveiligde en vergrendelde computers

- deze data zijn zorgvuldig geselecteerd door het bestuur van Zwemvereniging Groesbeek en worden noodzakelijk geacht voor de ledenadministratie en voor het geven van trainingen gericht op het bevorderen van de zwemsport. Er worden geen onnodige gegevens verzameld.

- De personen de toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.   Register persoonsgegevens zwemvereniging Groesbeek, definitieve versie 23-05-2018 Beheer door Jolien Tol