Zwemvereniging Groesbeek is een kleinschalige zwemvereniging met een vriendelijke en open sfeer. We zorgen er samen voor dat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt en we gaan op een respectvolle manier met elkaar om.Om de afspraken voor iedereen helder te houden staan hieronder de omgangs- en gedragsregels weergegeven zoals omgeschreven door het Centrum Veilige Sport en onderverdeeld naar regels voor sporters, trainers en bestuurders. Iedereen die aan Zwemvereniging Groesbeek verbonden is, is verplicht zich aan deze regels te houden. Alle trainers die aan ZV Groesbeek verbonden zijn, zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen.

Grensoverschrijdend gedrag:

Grofweg onderscheiden we de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:
• Pesten
• Discriminatie
• Bedreiging
• Belediging
• Mishandeling
• Seksuele intimidatie

Melding van ongewenst gedrag: Iedereen binnen de zwemvereniging van ZV Groesbeek is verplicht klachten over of signalen van ongewenst gedrag te melden bij de trainer en een lid van het bestuur.

De sporter en/of ouder:

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit. MAAKT OF VERSPREIDT GEEN BEELDMATERIAAL waarop anderen dan hij-/zijzelf of het eigen kind zichtbaar zijn
TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels. GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan. HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan. TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld,. MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur van Zwemvereniging Groesbeek. Dit kan ook via de email op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zwemvereniging Groesbeek heeft een vertrouwenscontactpersoon, namelijk Xandra Muller. Voor meer informatie gebruik deze link.

De trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen. KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. MAAKT OF VERSPREIDT GEEN BEELDMATERIAAL tenzij met expliciete toestemming van sporter en bij minderjarig kind, de ouders. RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer. TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen. NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of de vertrouwens(contact)persoon. DRINKT TIJDENS HET COACHEN EN TIJDENS ACTIVITEITEN VAN ZV GROESBEEK GEEN ALCOHOL

Een bestuurder van ZV Groesbeek

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. IS DIENSTBAAR. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen. IS OPEN. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken. MAAKT OF VERSPREIDT GEEN BEELDMATERIAAL tenzij met expliciete toestemming van sporter en bij minderjarig kind, de ouders. IS ZORGVULDIG. Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Neemt geen geschenken of giften aan. IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen . NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen. SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A. Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a. ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik

Helaas komen er met regelmaat berichten in de media over seksueel misbruik in de sport. Als vereniging aangesloten bij de KNZB sluiten wij ons aan bij het landelijk beleid zoals hieronder geformuleerd: NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden is sinds 1 april 2019 een meldplicht van kracht waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden. De meldplicht houdt het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. ‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan. Vanzelfsprekend kan altijd overlegd worden met het vertrouwenscontactpersoon.